Plaat van een donkere wereldTabernakelBijbel NehemiaBijbel MateusBijbel JohannesBijbel CorinthiërsBijbel EfezeBijbel Openbaring
Ga dan heen en maak al de mensen op de aarde tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen om al mijn geboden te doen, zoals Ik u die bevolen heb.
Mattheus 28:19.
Engelse Vlag  English
Hollandse Vlag  Nederlands
Braziliaanse Vlag  Português
Bandeira Espanja  Espanol

Welkom op de site van de Evangelische Zending Bem do Brasil (EZBB)

Laatste revisie 24 oktober 2019


Rood is de kleur van de zondaar en zijn zondige leven in de wereld vol rimpels en onreinheid.
Evangelie: Door de dood aan het kruis van Jezus is vergeving van zonde mogelijk. De mens behoeft slechts de Here Jezus Christus als Verlosser en Heer aan te nemen. Dan ontvangt men de Heilige Geest als onderpand voor het eeuwige leven in de Hemel.
De volgende stap is het dagelijkse lezen van de Bijbel en BIJBELSTUDIE. Zich onder controle stellen van Gods Wil door middel van de Heilige Geest. De rimpels van zonden verminderen meer en meer (groen) totdat men een rein (kleur wit) leven leidt.
Efeze 5:27

Zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zó dat zij heilig is en onbesmet.

En als men een leven leidt onder controle van de Heilige Geest, dan bij de Wederkomst van Christus in de wolken, gaat je mee naar de Hemel.

De "Evangelische Zending Bem do Brasil" (EZBB)

heeft als doel om aan het bijbelse gebod te voldoen zoals het in de Bijbel staat "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (Mateus 28: 19) en in overeenstemming met het christelijk leven, zoals beschreven in Handelingen 4:32, 34-35 "En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk. Want er was ook niet één behoeftig onder hen; want allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen; en aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte."
De stichting (ONG) heeft haar zetel in de gemeente PARNAMIRIM - Rio Grande do Norte te Brazilië. De stichting heeft als doel:
 1. De verkondiging van het evangelie van de Here Jezus Christus.
 2. Een internet-site met online Bijbelstudies gratis en christelijke opvoeding in de Braziliaans Portugese, Engelse, Nederlandse en Spaanse taal.
 3. Video met christelijke preken.
 4. De verstrekking van Bijbels en evangelische literatuur.
 5. De verstrekking van voedsel (pakketten) aan de armen.

OPDRACHT

TOEKOMST

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Mattheüs 28:19

Jouw browser ondersteunt geen canvas.

DE WEDERKOMST VAN CHRISTUS

en
DE OPNAME VAN DE GEMEEMTE
De kerk Parousia. Parousia betekent de komst van een belangrijk persoon of de wederkomst van Christus. De Wederkomst van Christus is beschreven in 1 Corintiërs 15:51-52, 1 Thessalonizensen 4:13-18. En ook in Mattheüs 24 en Psalm 90:10.
Lezen wij Mattheüs 24, dan is het overduidelijk dat wij in de dagen van Noach leven, de eindtijd. En de wederkomst van Christus niet lang meer op zich zal laten wachten. Heden zien wij en horen over de vele oorlogen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, en de enorme bosbranden. Deze nemen de afgelopen jaren in hevigheid en frequentie toe. Allemaal signalen die door Jezus zijn gegeven als een indicatie dat Zijn Wederkomst nabij is.

NIEUW

LINK

Uitleggingen van de Bijbel

Commentaar op
2 Timoteus

De Bijbelstudies zijn verhuisd naar een nieuwe site: www.bijbelstudies.org.

Bijbel
Bijbel on-lineReis door IsraelReis door Israël en Reis door Israel Deel 2Reis door Israël, Deel 2
Days of Ezekiel
VIDEOS over de vervulling van de Bijbelse PROFETIËN vandaag de dag, door Amir

BIJBELSTUDIES

ONLINE

Inhoud online Bijbelstudies gratis:

Genesis geeft vers voor vers uitleg over de zondeval; wat is zonde; de afwijzing van het offer van Kaïn: zonder bloedstoring, geen vergeving; de zondvloed; Gods verbond. Genesis is nog niet voltooid, bijna wekelijks komt er een hoofdstuk bij.
Exodus 25-28. De betekenis van de Tabernakel vertaalt naar het offer van Jezus aan het kruis. De priesterlijke taken van de christen.
Nehemia vers voor vers. Wat zijn de lessen die wij als gelovige kunnen leren uit het leven van Nehemia? Discipelschap, lauwheid, opdracht, bouwen, moeilijkheden, Bijbel lezen, Nehemia een beeld van Jezus, studie van geloof.
Mattheüs vers voor vers. Waarom de maagdelijke geboorte, de gelijkenissen, de wijze en dwaze maagden, de wederkomsten van Jezus Christus, één wordt opgenomen de ander blijft achter, uitzending en opdracht door Jezus.
Johannes. Hoe kan men het eeuwige leven in de Hemel verkrijgen?
Corintiërs. Wat betekent het dat de gelovige voor de rechterstoel van Christus zal verschijnen en verantwoording dient af te leggen over zijn/haar leven op aarde?
Efeze vers voor vers. Leg het oude leven af en wandel in het nieuwe leven onder leiding van de Heilige Geest, doof de Heilige Geest niet uit.
Openbaring vers voor vers. De 7 gemeentes, de oudsten en het Lam, de plagen van de zeven bazuinen, Grote Verdrukking, 666, het Beest, anti-Christ, 1000-jarige Koninkrijk.
Ik heb Jezus aangenomen, wat nu?
Ik heb Jezus aangenomen, wat nu? Wat betekent het om een christen te zijn? Stap voor stap in het christelijke leven. Wat betekent de doop? Wat is zonde? Wat betekent wedergeboorte? Wat is leven in de wereld? Wat is leven onder controle van de Heilie Geest? Welke drie graden van zonde zijn er?
Bijbel lezen. De Bijbel lezen is niet gelijk zoals men een roman of boek leest, zo hoe lees ik mijn Bijbel? Wat zijn de voorwaarden om te kunnen begrijpen, wat er in de Bijbel staat geschreven?
Evangelie. Vragen over het evangelie en redding in deze moderne tijd, vergeving van zonde, het bloed van de Here Jezus Christus, aanbod van vergeving.
FAQ vragen. Antwoorden op veelgestelde vragen door niet-christenen en christenen.
Hemel. Wat vertelt de Bijbel ons over de Hemel, engelen, de derde Hemel en jouw woning in de Hemel?
Gebed. Wat vertelt de Bijbel over bidden? De Here God verwacht het geloof van de gelovige. De gelovige bidt in de Naam van de Here Jezus Christus.
Geestelijk leven. Het christelijke geestelijke leven. Wat betekent huwelijk, opstanding, doop, dopen, ziekte, genezing, tiende, abortus, euthanasie, acupuntuur, boeddishme, islam, homeopathie, samenwonen, horoscopen, homoseksualiteit, yoga, wat nu na zonde?
Israel. Is er nog een Gods plan voor Israël ? Wat zegt de Bijbel over het volk van God en de huidige staat Israël.
Pasen. Wat betekent Pasen? Exodus uit Egypte, de kruisiging van Jezus of de paashaas?
Pinksteren. Wat betekent Hemelvaart en Pinksteren? Geldt doop in de Heilige Geest ook nog vandaag? De overgangsfase. Onderzoek de bron van het spreken in tongen.
Tijdrekening. Illustratie met jaartallen. De tijdperken van de schepping tot de Here Jezus Christus: onschuld, zonde, geweten, menselijke regering, belofte en onder de wet.
Het geven van tiende. Vragen en antwoorden over tiende en giften. Deze zijn hard nodig voor het werk van de Here Jezus Christus, zoals de evangelie verkondiging en zending.
Waar leef ik voor. Vragen en antwoorden de zin van het leven op deze aarde. Ben je depressie, zie je het niet meer zitten, ben je van plan een einde aan je leven te maken? Lees eerst dit hoofdstuk.
Wedergeboorte. Vragen en antwoorden over het opnieuw geboren worden. Wat betekent wedergeboorte? Nikodemus en Jezus.
Wederkomst Christus. De Wederkomst van Christus, engelen, jouw woning in de Hemel, jouw lichamelijke transformatie, eindtijd, 2e Wederkomst van Jezus.
Christelijke seksuele voorlichting. Christelijke sexuele voorlichting voor kinderen vanaf 9 en 14 jaar. De Bijbel zegt dat het de taak is van de ouders om hun kinderen te onderwijzen.

ONDERWERPEN

70 jaar Israel
Wat betekent 70 jaar van het bestaan van Israël voor de christen?


Páscao
Wat betekent Pasen voor de christen?
Pinksteren
Wat betekent Pinksteren voor de christen?


Fim do mundo
Is de Wederkomst van Christus nabij en is het einde van de wereld nabij?


EVANGELIE

HEILIGING

EvangelieHet Evangelie: De redding van de mensheid geschiedt middels de Here Jezus Christus. Ieder persoon die Jezus Christus als zijn/haar Redder en Heer aanvaardt, verkrijgt eeuwig leven in de Hemel na de dood. Het evangelie:

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.

PriesterHet geestelijke leven van een christen. De gelovige is een koninklijke priester (1 Petrus 2:9), daarom moet hij/zij heilig leven en tot eer en glorie van God leven door het onderhouden van Zijn geboden. Deze geboden zijn in het Oude Testament (zie Heiliging) en het Nieuwe Testament gegeven. Wanneer wij ons leven stellen onder controle van de Heilige Geest, aanvaarden wij Jezus Christus als Heer, en laten wij ons leven leiden door Hem.

UW HULP

VACATURES

Arm kind

Vacatures

We hebben christelijke tekenaars en christelijke vertalers nodig. Er mag vanaf thuis gewerkt worden.
 1. Die bekwaam is in het maken van tekeningen in CorelDraw.
 2. Die bekwaam is in het maken van animaties in 3D Studio of Maya (2017).
 3. Die bekwaam is om deze webiste te vertalen in het Chinees.
 4. Die bekwaam is om deze webiste te vertalen in het Duits.
 5. Die bekwaam is om deze webiste te vertalen in het Frans.
 6. Die bekwaam is om deze webiste te vertalen in het Spaans.